Редовни ученици

 

 


Овај одељак је везан за редовно школовање ученика и садржи:

информације о образовним профилима 
информације о секцијама у школи
информације о такмичењима и конкурсима за ученике
информације о упису
информације о матурским испитима за различите образовне профиле
информације о нашим ученицима генерације
– информације о правима и обавезама ученика и родитеља (у наставку)


Права и обавезе ученика и родитеља


Права ученика

Права ученика у школи остварују се у складу са законом, а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање посебно право на : 

1. квалитетан образовно-васпитни рад;

2.  уважавање личности;

3.  свестран развој личности;

4.  заштиту од дискриминације и насиља;

5.  благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за њихово школовање;

6.  подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по

     основу образовања;

7.  слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког    

     парламента;

8.  информације о његовим правима и обавезама;

учествовање у раду органа школе ( Школски одбор и Савет родитеља );

10. јавно оцењивање и да му свака оцена буде одмах образложена;

11. оцењивање најмање три пута у полугодишту;

12. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тачке 1) до 11) овог члана нису остварена. 

 Ученик може остварити права утврђена у овим Правилима, другим општим актима и закону, непосредно – обраћањем овлашћеним лицима или посредно – подношењем писмених захтева, приговора и жалби  по прописаном поступку.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.


Обавезе ученика

Ученици су обавезни да поштују правила школског живота и рада, појединачне одлуке школских органа, да се придржавају прописа и да чувају углед ученика, запослених  и школе.

Ученик има обавезу:

 1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 2. поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
 3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
 4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
 5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 1. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 2. благовремено правда изостанке;
 3. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
 4. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике

 


 Права и обавезе родитеља

Родитељ, односно старатељ ученика има следећа права и обавезе  да: 

 1. прати понашање, учење и успех свог детета, односно да се редовно информише о томе;
 2. сарађује са одељенским старешином;
 3. редовно присуствује родитељским састанцима;
 4. сарађује са предметним наставником;
 5. да у року од 8 дана правда изостанак ученикаи доставља тачне и потпуне контакт информације
 6. пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада;
 7. долази у школу пристојно одевен, културно се понаша и љубазно разговара са запосленима школе;
 8. долази у школу у утврђеним терминима;
 9. одазива се на позив који му упути одељенски старешина или управа школе;
 10. доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова живота и рада
 11. учествује у раду органа школе, путем изабраних представника у Савету родитеља
 12. поднесе приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, жалбу на закључену оцену из предмета и владања на карају другог полугодишта и жалбу на испит. Приговор на оцену из предмета и владања подноси се у року од три дана од саопштења оцене, жалба на оцену у року од три дана од добијања ђачке књижице, односно сведочанства, а жалба на испит у року од 24 сата од саопштења оцене.
 13. поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране насиља и злостављања у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери
 14. поднесе тужбу суду у управном спору против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из школе у року од 30 дана од дана достављања другостепеног решења
 15. поднесе захтев за заштиту права Покрајинском секретаријату за образовање ако сматра да су повређена права ученика, у року од осам дана од дана сазнања за повреду права
 16. учествује у појачаном васпитном раду ученика, када се против њега води дисциплински поступак

 

( ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СЛ. ГЛАСНИК БР. 72/09,52/11 И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“)

 

                                                                                                           ДИРЕКТОР


 Лакше повреде дужности ученика

ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА СУ:

 1. нередовно похађање наставе и нередовно извршавање других обавеза у процесу образовно-васпитног рада
 2. ометање извођења наставе и напуштање часа без претходног одобрења наставника;
 3. кашњење на натаву
 4. неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног раданајвише 34 часа у току школске године
 5. неблаговремено правдање оправданих изостанака са наставе и других облика образовно-васпитног рада
 6. недисциплиновано понашање у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, других облика образовно – васпитног рада, испита, културних, спортских и других активности
 7. долазак у школунеприкладно одевен
 8. непоштовање своје и личности других ученика, наставника и осталих запослених у школи
 9. опхођење на вулгаран начин, коришћењем погрдних речи или непримереним гестикулацијама,међу собом и у односу према наставницима,запосленима, ангажованим лицима за рад у школи  и трећим лицима
 10. непримерено понашање изван школе
 11. оштећење школске имовине, односно имовине других организација за време посета и извођења дела програма образовно – васпитног рада
 12. исписивање или цртање по зидовима и столарији школске зграде споља и зидовима, столаријии опреми: ходника, учионица, кабинета и тоалета
 13. коришћење мобилних телефона, електронског уређаја или другог средства и аудио ивидео технике у школској згради
 14. уношење и конзумирање семенки у школској згради
 15. стварање галаме и међусобно гурањена школским одморима
 16. вршење лажнихпретећихдојава телефонским путем, којима се ремети редован ток извођења наставе , односно којима се на било који начин изазива узнемирење ученика и запослених
 17. непридржавање налога и информација датих од стране директора школе
 18. недолазак у школу на дежурство, односно напуштање дежурства без дозволе
 19. несавесно вршење редарске дужности
 20. писање по пулту за дежурног ученика и радника обезбеђења и на зидовима за време дежурства
 21. конзумирање хране и безалкохолних пића за време наставеили другог облика обреазовно-васпитног рада
 22. шетња у учионици за време часа без дозволе наставника
 23. уписивање ученика у дневник рада, због недоличног понашања
 24. повреде дужности ученика предвиђеним актима школе

За  теже  повреде обавеза и повреде  забрана насиља  ученику се изричу:

Васпитно-дисциплинске мере (укор директора, укор наставничког већа, искључење      ученика из школе)

За  лакше  повреде обавеза ученику се изричу:

Васпитне мере (опомена , укор одељењског старешине и укор одељењског већа)


 

Теже повреде дужности ученика

Уколико се не придржава обавеза предвиђених у претходном члану ученик чини повреде дужности ученика и врши повреду забрана о злостављању. 

ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА СУ: 

1. уништење, оштећење, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;

2. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација,

3. уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог,

4. подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце,

5. уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице

6. понашање ученика којима угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања

7. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права дрзугих или у сврхе преваре у поступку оцењивања,

8. неоправдано изостајање са наставе  и других облика образовно васпитног рада више од  25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе

9. учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да  су предузете неопходне мере из става 1.овог члана ради корекције поонашања ученика

Као теже повреде дужности ученика Закон предвиђа се и повреде забрана насиља и злостављања ученика и запослених школе
Претрага

Активности

Школске новине