Електротехничар енергетике

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

Енергетика је област електротехнике која постаје све актуелнија светска тема, с обзиром да је, после хране и воде, енергија најдрагоценији ресурс. Чињеница је да је енергије све мање у оном виду како смо је до сада користили, а недовољно у облику у коме смо тек почели да је користимо. У том смислу, обновљиви извори енергије су будућност енергетике, а енергетика – будућност електротехнике. Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита .

ДУЖНОСТИ – СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Припрема и организација рада
 • Извођење електроинсталатерских радова
 • Изградња и одржавање електроенергетских водова и постројења
 • Управљање и одржавање електричних машина и електромоторних погона са аутоматским управљањем
 • Обезбеђивање квалитета
 • Употреба информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду
 • Предузимање мера безбедности и здравља на раду и заштита животне средине

ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИЦИМА:

УСЛОВИ:

 • Екстремна температура
 • Влага преко уобичајене
 • Бука која онемогућава нормалну комуникацију
 • Вибрације
 • Лоше осветљење

У ТОКУ ПОСЛА:
Ризик од високог напона
Ризик од механичких повреда
Ризик од пожара
Ризик од пада
Ризик од опекотине

Предмети – ново

elektrotehnicar-energetike

elektrotehnicar-energetike by ETS on Scribd

Предмети – старо

ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност
Енглески језик Енглески језик Енглески језик Енглески језик
Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање Устав и права грађана
Математика Математика Математика Филозофија
Историја Биологија Социологија са правима грађана Физичко васпитање
Географија Основе електротехнике Електричне инсталације

и осветљење

Математика
Хемија Увод у електроенергетику Мерења

 у електроенергетици

Економика и организација 

предузећа

Ликовна култура Софтверски алати у електроенергетици Енергетска електроника Електричне машине
Физика Електрична мерења Електричне машине Електричне мреже
Рачунарство и информатика Електроника Електроенергетски водови Електрична постројења
Основе електротехнике Електричне инсталације 

и осветљење

Електроенергетска постројења Пројектовање електричних

инсталација и осветљења

Основе аутоматског

управљања

Основе машинства Практична настава Практична настава Обновљиви извори Енергије
Практична настава ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:*Музичка култура

*Екологија и заштита

  животне средине

*Изабрана поглавља 

  математике

*Историја

*Физика

*Логика са етиком

*Тржиште електричне 

  енергије

*Кабловска техника

*Термички и 

  расхладни уређаји

Грађанско васпитање /

Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

*Музичка култура

*Екологија и заштита

  животне средине

*Изабрана поглавља 

  математике

*Историја

*Физика

*Логика са етиком

*Управљање 

  електромоторним 

  погоном

*Напредне 

  електроенергетске 

  мреже

*Обновљиви извори 

  енергије
Грађанско васпитање /

Верска настава

 


Претрага

Активности

Школске новине