ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

Електротехничар електронике се оспособљава за самосталан рад на одржавању и поправци електронских уређаја и изради подсклопова и сколопова електронских уређаја.

Електротехничар електронике на радном месту обавља следеће послове:

à        израђује делове и монтира уређаје

à        отклања кварове на електронским подсклоповима, склоповима и уређајима                             

à        подешава и контролише електронске склопове и уређаје

à        пројектује електронске уређаје, монтира их, пушта у рад и   сервисира        

Неопходан део образовања будућих електротехничара електронике односи се на њихово оспособљавање за коришћење рачунара у служби делатности, коју ће обављати.

Електротехничари електронике се могу запошљавати у свим областима где електроника има своју примену: у свим подручјима индустријске производње, у истраживањима, у медицини, у свим доменима телекомуникација итд.

У предузећима, стручњаци за овај образовни профил раде као: електроничарски оператери производње електронских производа, електроничарски оператери одржавања електронских уређаја и као електроничарски оператери одржавања електронске опреме у медицини.

Овај посао захтева изражену тачност, прецизност, уредност и систематичност у раду, као и опредељење за стално усавршавање у струци.

Школовање за овај образовни профил траје 4 године.