ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE

 

Elektrotehni~ar energetike je obrazovni profil u okviru koga se {koluju stru~waci za rad u oblasti proizvodwe i distribucije elektri~ne energije.

Elektrotehni~ar energetike se bavi slede}im poslovima:

à        u~estvuje u izgradwi i postavqawu elektroenergetskih sistema, kao {to su: termoelektrane, hidroelektrane, dalekovodi visokog napona, transformatorske stanice, uklopne stanice, razvodna postrojewa

à        u~estvuje u izgradwi i odr`avawu gradske napojne mre`e, kablovskih, vazdu{nih vodova, prikqu~aka na elektri~nu mre`u

à        vr{i prora~une distribucinih sistema

à        projektuje napojnu mre`u elektri~ne energije

Elektrotehni~ari energetike se zapo{qavaju u termo i hidroelektranama, u elektrodistribuciji i u fabri~kim kompleksima na odr`avawu trafostanica i u firmama, koje se bave trgovinom opreme potrebne za proizvodwu i transport elektri~ne energije.

            Ovaj obrazovni profil osposobqava u~enike za slede}a zanimawa:

elektromonterski operater instalacija i opreme, elektroenergetski operater eksploatacije i odr`avawa, elektroenergetski `elezni~ki operater eksploatacije i odr`avawa.

            Za bavqewe ovim poslom neophodan je dobar vid, normalan sluh, ~ulo ravnote`e bez o{te}ewa, neo{te}ena funkcija ruku, nogu i ki~menog stuba i potpuno o~uvana funkcija srca.

            [kolovawe za ovaj obrazovni profil traje 4 godine.