ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

КОНКУРСИ ЗА УЧЕНИКЕ

14. Април 2015.

На основу Меморандума о сарадњи  закљученог између Удружења осигуравача Србије и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, дана 07.04.2015. године, број: 401-00-651/2015-09

објављује се

ЈАВНИ ПОЗИВ

за стипендирање талентованих ученика и студената који се налазе на смештају у хранитељским породицама, ученика и студената који се налазе на смештају у установама социјалне заштите и ученика и студената из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ

 

Средства за стипендије обезбеђује Удружење осигуравача Србије за период мај-децембар 2015. гoдине, у укупном износу од по 10.000,00 динара на месечном нивоу по ученику, односно студенту из следећих категорија: ученици и студенти који се налазе на смештају у хранитељским породицама, ученици и студенти који се налазе на смештају у установама социјалне заштите и ученици и студенти из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ.

Стипендирање ће се обезбедити за период од маја до децембра 2015. године и то: од маја до децембра 2015. године за ученике и студенте из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ; од јуна до децембра 2015. године за ученике и студенте који се налазе на смештају у установама социјалне заштите и од јула до децембра 2015. године за ученике и студенте који се налазе на хранитељском смештају.

 Намена средстава је подстицај развоја по 10 талентованих ученика или студената из сваке од наведених категорија, а који постижу запажене резултате у области образовања, науке, културе, уметности или спорта.

 УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ

1. да су редовни ученици основних или средњих школа, односно студенти високошколских установа, на територији Републике Србије;

2. да имају држављанство, као и пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије;

3. да имају мање од 26 година живота;

4. да имају просек оцена током школовања најмање 4,50 или током студирања најмање 8,00,

5. да су показали нарочит успех у области која је предмет интересовања (дипломе или сведочанства са такмичења, изложбе радова, објављени радови у часописима или изражен таленат у области уметности, спорта и сл.)

ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПРИЈАВУ

1. уверење о пребивалишту/боравишту издато у МУП Републике Србије или фотокопија личне карте ученика/студента (извод из читача) уколико је пунолетан, док се за малолетног ученика доставља фотокопија личне карте једног родитеља/старатеља (извод из читача);

2. потврда o редовном школовању, односно потврда да је лице студент;

3. фотокопија ђачке књижице или сведочанстава претходно завршених разреда или потврда о просеку оцена за студента, фотокопија дипломе/сведочанства/медаља са такмичења,  потврда о учешћу на изложби, објављеним радовима и сл;

4. фотокопија решења надлежног органа о смештају подносиоца пријаве у хранитељску породицу и фотокопијa уговора о смештају закљученог између надлежног органа и хранитељске породице;

5. фотокопија решења надлежног органа о смештају подносиоца пријаве у установу социјалне заштите;

6. фотокопија решења надлежног органа о утврђивања права на остваривање новчане социјалне помоћи породице, односно подносиоца пријаве.

 ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе се препорученом пошиљком на адресу: Немањина 22-26, Београд, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту са назнаком „Пријава за доделу стипендија талентованим ученицима и студентима који се налазе на смештају у хранитељским породицама, ученицима и студентима који се налазе на смештају у установама социјалне заштите и ученицима и студентима из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ.

 

Рок за подношење пријава је 20.04.2015. године.

 

Пријаве поднете од неовлашћених лица, неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Пријава на конкурс мора бити потписана од стране кандидата и/или родитеља/старатеља кандидата.

Од кандидата се може затражити оригинал документације на увид.

Фотокопије приложене документације се не враћају.

 

Ради избора талентованих ученика, односно студената формира се мешовита комисија од три члана (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представник установа социјалне заштите и Удружење осигуравача Србије), која најкасније у року од 10 дана од дана истека рока за достављање пријава предлаже донатору - Удружењу осигуравача Србије, стипендисте.

Комисија задржава право провере података из пријава тражењем званичних података од одговарајућих институција (нпр. да ли су кандидати остварили право на стипендију од надлежних министарстава, фондација или других субјеката и сл.);

Комисија предлаже стипендисте на основу испуњености услова и критеријума из овог позива.

Коначан избор стипендиста врши Комисија.

Удружење осигуравача у року од 10 дана од дана објављивања одлуке о избору стипендиста закључује уговоре о стипендирању, којима ће ближе уредити права и обавезе уговорних страна.

 


31. Mart 2015.

 31. Mart 2015.Literarno takmičenje na temu “Evropa i ja”


Povodom objavljivanja šestog izdanja Evropskog dnevnika u Srbiji, Delegacija Evropske unije i njen Informativni centar pozivaju učenike drugog razreda srednjih škola u Srbiji da se prijave na literarno takmičenje na temu “Evropa i ja”.

Rad na konkursu bi trebao da bude u formi eseja, ne duži od 1000 reči i trebao bi da se bavi temom Evropske unije, mogućnostima koje donosi, kako đaci vide njenu budućnost i svoju budućnost u njoj. Esej uz lične podatke (ime i prezime, školu, razred, grad i kontakt telefon) potrebno je poslati do 15. aprila 2015. godine (do 15 časova) na e-mail adresu: info@euinfo.rs

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i stručni žiri sastavljen od predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije će nagraditi pet najboljih eseja.Prva nagrada za najbolji esej je tablet računar, dok će druga četiri eseja dobiti nagradne vaučere u vrednosti od 3000 dinara. Pobednički esej će biti objavljen u narednom izdanju Evropskog dnevnika, koje pripremamo za sledeću školsku godinu.

Na linku možete videti celokupan tekst konkursa: http://euinfo.rs/evropski-dnevnik-literarni-konkurs-za-srednjoskolce-evropa-i-ja/.

Liflet sa osnovnim informacijama o konkursu možete videti na: http://euinfo.rs/wp-content/uploads/2015/01/Liflet_Evropski_dnevnik.pdf. Ukoliko želite, liflet možete slobodno štampati za potrebe obaveštavanja učenika o konkursu.

Za dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate na info@euinfo.rs ili na 011/322-99-22.