ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ДУЖНОСИ УЧЕНИКА

 

ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА СУ:

1. нередовно похађање наставе и нередовно извршавање других обавеза у процесу образовно-васпитног рада

    2. ометање извођења наставе и напуштање часа без претходног одобрења наставника;

    3. кашњење на натаву

    4. неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада      највише 34 часа у току школске године

5. неблаговремено правдање оправданих изостанака са наставе и других облика образовно-васпитног рада

6. недисциплиновано понашање у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, других облика образовно – васпитног рада, испита, културних, спортских и других активности

    7. долазак у школу  неприкладно одевен

               8. непоштовање своје и личности других ученика, наставника и осталих запослених у школи

9. опхођење на вулгаран начин, коришћењем погрдних речи или непримереним гестикулацијама,  међу собом и у односу према наставницима,  запосленима, ангажованим лицима за рад у школи  и трећим лицима

10. непримерено понашање изван школе

11. оштећење школске имовине, односно имовине других организација за време посета и извођења дела програма образовно – васпитног рада

12. исписивање или цртање по зидовима и столарији школске зграде споља и зидовима, столарији  и опреми: ходника, учионица, кабинета и тоалета

13. коришћење мобилних телефона, електронског уређаја или другог средства и аудио и        видео технике у школској згради

14. уношење и конзумирање семенки у школској згради

15. стварање галаме и међусобно гурање  на школским одморима

16. вршење лажних  претећих  дојава телефонским путем, којима се ремети редован ток извођења наставе , односно којима се на било који начин изазива узнемирење ученика и запослених

17. непридржавање налога и информација датих од стране директора школе

18. недолазак у школу на дежурство, односно напуштање дежурства без дозволе

19. несавесно вршење редарске дужности

20. писање по пулту за дежурног ученика и радника обезбеђења и на зидовима за време дежурства

21. конзумирање хране и безалкохолних пића за време наставе  или другог облика обреазовно-васпитног рада

       22. шетња у учионици за време часа без дозволе наставника

       23. уписивање ученика у дневник рада, због недоличног понашања

      24. повреде дужности ученика предвиђеним актима школе

 

За  теже  повреде обавеза и повреде  забрана насиља  ученику се изричу:

- Васпитно-дисциплинске мере (укор директора, укор наставничког већа, искључење      ученика из школе)

 

За  лакше  повреде обавеза ученику се изричу:

- Васпитне мере (опомена , укор одељењског старешине и укор одељењског већа)