ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Уеници су обавезни да поштују правила школског живота и рада, појединачне одлуке школских органа, да се придржавају прописа и да чувају углед ученика, запослених  и школе.

 

 Ученик има обавезу:

1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2. поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

5.не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

6. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

7. благовремено правда изостанке;

8. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

9. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике