ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА

Родитељ, односно старатељ ученика има следећа права и обавезе  да:

 

1. прати понашање, учење и успех свог  детета, односно да се редовно информише о томе;

2. сарађује са одељенским старешином;

3. редовно присуствује родитељским састанцима;

4. сарађује са предметним наставником;

5. да у року од 8 дана правда изостанак ученикаи доставља тачне и потпуне контакт информације

6. пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада;

7. долази у школу пристојно одевен, културно се понаша и љубазно разговара са запосленима школе;

8. долази у школу у утврђеним терминима;

9. одазива се на позив који му упути одељенски старешина или управа школе;

10. доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова живота и рада

11.  учествује у раду органа школе, путем изабраних представника у Савету родитеља

12.  поднесе приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, жалбу на закључену оцену из предмета и владања на карају другог полугодишта и жалбу на испит. Приговор на оцену из предмета и владања подноси се у року од три дана од саопштења оцене, жалба на оцену у року од три дана од добијања ђачке књижице, односно сведочанства, а жалба на испит у року од 24 сата од саопштења оцене.

13.  поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране насиља и злостављања у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери

14.  поднесе тужбу суду у управном спору против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из школе у року од 30 дана  од дана достављања другостепеног решења

15.  поднесе захтев за заштиту права  Покрајинском секретаријату за образовање ако сматра да су повређена права ученика, у року од осам дана од дана сазнања за повреду права

16.  учествује у појачаном васпитном раду ученика, када се против њега води дисциплински поступак

 

  ( ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СЛ. ГЛАСНИК БР. 72/09,52/11 И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЕТШ "НИКОЛА ТЕСЛА")

 

                                                                                                           ДИРЕКТОР

                                                                      

 

                                                                                      Пирошка Лукић Оноди, дипл. матем.