ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

ПРАВА УЧЕНИКА

Права ученика у школи остварују се у складу са законом, а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање ,  посебно право на :

 

 

1. квалитетан образовно-васпитни рад;

2.  уважавање личности;

3.  свестран развој личности;

4.  заштиту од дискриминације и насиља;

5.  благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за њихово школовање;

6.  подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по

     основу образовања;

7.  слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког    

     парламента;

8.  информације о његовим правима и обавезама;

учествовање у раду органа школе ( Школски одбор и Савет родитеља );

10. јавно оцењивање и да му свака оцена буде одмах образложена;

11. оцењивање најмање три пута у полугодишту;

12. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тачке 1) до 11) овог члана нису остварена.

 

 Ученик може остварити права утврђена у овим Правилима, другим општим актима и закону, непосредно - обраћањем овлашћеним лицима или посредно - подношењем писмених захтева, приговора и жалби  по прописаном поступку.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.