ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА

Уколико се не придржава обавеза предвиђених у претходном члану ученик чини повреде дужности ученика и врши повреду забрана о злостављању.

 

ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА СУ:

 

1. уништење, оштећење, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;

2. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација,

3. уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог,

4. подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце,

5. уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице

6. понашање ученика којима угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања

7. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права дрзугих или у сврхе преваре у поступку оцењивања,

8. неоправдано изостајање са наставе  и других облика образовно васпитног рада више од  25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе

9. учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да  су предузете неопходне мере из става 1.овог члана ради корекције поонашања ученика

Као теже повреде дужности ученика Закон предвиђа се и повреде забрана насиља и злостављања ученика и запослених школе

 

Као теже повреде дужности ученика Закон предвиђа се и повреде  забрана насиља и злостављања ученика и запослених школе