ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО

VESTI

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕМИНАРА "ИНКЛУЗИЈА-КАКО ЈЕ ПРИБЛИЖИТИ НАСТАВНИКУ У РЕДОВНОЈ ПКОЛИ"

 

            08. и 09. фебруара 2013. год. у школи је одржан семинар "Инклузија-како  је приближити наставнику у редовној пколи", каталошки број 358, кога су реализовали едукатори Центра за стручно усавршавање из Крушевца. Семинар се односио на компетенцију К3 (комуникација и сарадња) и приоритете 2 (превенција дискриминације) и 3 (инклузија и индивидуални образовни план).

            Општи циљ овог стручног усавравања је био развијање компетенције наставника за подршку развоју личности ученика који имају потребу за индивидуализацијом, прилагођеним приступом, или индивидуалним образовним планом. 

            Специфичан циљ овог стручног усавршавање је био усвајање знања о начинима подршке ученицима из осетљивих група, стицање знања и вештина за израду ИОП-а и развијање сарадње са родитељима и партнерима.  

            Обука се одвијала 2 дана, а садржај рада је био: карактеристике деце са сметњама у развоју, препознавање потешкоће, потреба и могућности детета са одређеном врстом сметње, општи принципи рада са децом са сметњама, примери добре праксе, креирање ИОП-а и израда плана активности и процедура израде ИОП-а.

У раду је учествовао Тим школе за инклузију, a поред наших професора семинару су присуствовали и представници тимова осталих средњих школа у Панчеву.

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕМИНАРА "КАКО ПРИПРЕМИТИ ШКОЛСКИ И ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА"

 

            23.03.2013. год. у школи је одржан семинар "Како припремити школски и лични план стручног усавршавања", каталошки број 911, кога су реализовали едукатори Центра за стручно усавршавање из Крушевца. Семинар се односио на компетенцију К1 (за ужу стручну област) и приоритете 4 (комуникацијске вештине) и 6 (јачање професионалних капацитета запослених).

            Општи циљ овог стручног усавравања је био унапређивање квалитета рада школе  у области планирања професионалног развоја наставника.

            Специфичан циљ овог стручног усавршавање је био јачање капацитета наставника за планирање личног професионалног развоја и оснаживање наставника и стручне службе за тимско планирање и сталну процену напретка (сопственог и установе) у односу на постављене стандарде, циљеве и исходе.

            Наставници су пре свега, још једном упознати са правном регулативом из области стручног усавршавања ( након претходног, подробног информисања Наставничког већа о Правилницима који уређују  област стручног усавршавања, од стране педагога школе), као и са постојећом литературом из ове области, затим смо се бавили коришћењем технике swot анализе ради увида у сопствене слабе и јаке стране, ради израде личног и школског плана стручног усавршавања. Повезивање са Школским развојним планом, Школским програмом и другим школским документима је такође била значајна тема којом смо се бавили.  Посебно занимљива тема је била тимски рад и подела улога у тиму.

У раду је учествовало 27 наставника и директорка школе.

 

 

PROSLAVA SVETOG SAVE 25.01.2013.

 

više .......


 

Sanirana vlaga na zidovima podrumskih ucionica, finansirana sredstvima budžeta Grada Pančeva

Pre Sanacije

Posle Sanacije 


EVROPSKA NEDELjA LOKALNE DEMOKRATIJE


Čas ( Ustava i preva građana) u Elektrotehničkoj školi "Nikola Tesla" održao je zamenik predsednik Skupštine Tigran Kiš.