+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Техничар информационих технологија

Циљ стручног образовања за квалификацију Техничар информационих технологија је оспособљавање лица за израду десктоп и веб апликација и израду и управљање базом података.

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 28
  Шифра профила:
JNPA SF 4E54S
  Број одељења
: 1

Оспособљавање:

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере и сл. усмерава да лица буду оспособљавана за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • аналитичко размишљање и решавање проблема;
 • тимски рад;
 • примену мера заштите здравља и животне средине у процесу рада;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.

 

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

 • Припрема и организација рада
 • Израда десктоп апликација
 • Израда веб апликација
 • Израда и управљање базом података
 • Израда техничке документације
 • објаснити намену и функције компоненти рачунарског система;
 • познавање архитектуре оперативних система;
 • објаснити задатак IP протокола и појам рутирања;
 • објаснити значај информационих технологија за савремено пословање;
 • разликовање основних алгоритамских структура;
 • планирање и израђивање интерфејса за комуникацију са базом;
 • разумевање разлике између статичких и динамичких сајтова;
 • налажење најбољег решења за структуру веб-презентације у зависности од потребе;
 • објашњавање процеса моделовања система;
 • навођење основних елемената техничке документације.
 • обавља инсталацију update и upgrade софтвера у циљу отклањања проблема у раду или у циљу побољшања перформанси рада;
 • конфигурише веб-сервер;
 • конфигурише мрежне уређаје;
 • користи стручну литературу и претраживање доступних база информација и база знања;
 • комбинује различите алгоритамске структуре;
 • врши упис, ажурирање, брисање, читање и анализу прочитаних података из базе;
 • коришћењем HTML-а форматирају текст, подешава позадину, убацује слике и хиперлинкове и у целости планира и подешава изглед веб-странице;
 • инсталира и конфигурише Apache сервер;
 • израђује структуру једноставне базе података;
 • познаје рад са програмима за пројектовање техничке документације;
 • врши контролу извршених послова.
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;
 • ефикасно планира и организује време;
 • испољи позитиван однос према значају спровођења важећих стандарда у раду;
 • испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности опреме и уређаја које користи при обављању посла;
 • испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, флексибилност у односу према сарадницима;
 • испољи креативност и иновативност при обављању посла;
 • оријентисан према клијенту и прилагодљив на промене у раду;
 • решава проблеме у раду;
 • испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима;
 • испољи позитиван однос према мерама безбедности и заштите података.