+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Tехничар мултимедија

Циљ стручног образовања за квалификацију Техничар мултимедија је оспособљавање лица за учешће у медијској продукцији, односно снима и обрађује звучне и видео-записе, да креира графику и анимацију као део мултимедијалног садржаја, прилагођава и објављује мултимедијалне садржаје.

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 30
  Шифра профила:
JNPA SF 4E27S 
  Број одељења
: 1

Оспособљавање:

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере и сл. усмерава да лица буду оспособљавана за:

 

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • аналитичко размишљање и решавање проблема;
 • тимски рад;
 • примену мера заштите здравља и животне средине у процесу рада;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

 • Припрема уређаја и опреме за снимање звучних и видео-записа;
 • Снимање звучних и видео записа;
 • Обрађивање звучних и видео записа;
 • Креирање једноставне графике и анимације;
 • Прилагођавање и објављивање мултимедијалних садржаја на интернет страницама и различитим медијским платформама.
 • објасни конструкцију, техничке карактеристике, принцип рада и повезивање уређаја и додатне опреме за снимање и обраду звучних и видео-записа и приказивање мултимедијалних садржаја;
 • објасни целокупан процес снимања и архивирања снимљеног звучног и видео-записа;
 • наведе технике снимања и правила кретања камере;
 • наведе основне параметре и критеријуме квалитета звука и слике;
 • наведе основне карактеристике графике и анимације у дигиталном облику;
 • опише правила дизајна и примену естетских критеријума у обликовању аудио-визуелних садржаја;
 • разликује основне принципе рада и специфичности медијског система, медијских платформи и интернет страница;
 • опише структуру интернет страница, као и структуру и начин функционисања готових решења за интернет странице и система за управљање мултимедијалним садржајем;
 • опише начине заштите од нелегалних и опасних активности на интернету;
 • основу захтева медијског пројекта, те учествује у избору локације за снимање;
 • постави, подеси, повеже и демонтира уређаје за снимање звучних и видео-записа (камере, мониторе, озвуку, микрофоне), додатну опрему (кран, шине, дизалице, стативе и др.), и друга техничка помоћна средства, у складу са захтевима медијског пројекта и условима снимања;
 • врши контролу техничке исправности уређаја и додатне опреме за снимање звучних и видео-записа, редовно (периодичној и по потреби);
 • отклони мање недостатке на уређајима и опреми у радионици или их отпреми у сервис;
 • снима звучне и видео-записе у складу са налогом, примењујући одговарајућу технику снимања и правила компоновања и просторне оријентације (положаја камере) током снимања;
 • бира, инсталира и користи одговарајуће апликативне софтвере: за обраду слике, обраду и монтажу звучних и видео-записа у складу са налогом и основним правилима уметничке естетике, за креирање графике и анимације у аудио-визуелном садржају и за чување презентованог мултимедијалног садржаја;
 • врши контролу квалитета снимљеног звука и слике, као и квалитета обрађеног и монтираног материјала са графиком и анимацијом;
 • реализује сопствени једноставан дизајн мултимедијалног садржаја, примењујући одговарајући апликативни софтвер за обраду звука и слике и креирање графике и анимације;
 • изради предлог изгледа интернет странице у складу са захтевима клијента;
 • изради статичку интернет страницу на основу сачињеног шаблона (или прилагоди једноставни шаблон), према захтевима клијента;
 • изради предлог изгледа интернет странице у складу са захтевима клијента;
 • управља мултимедијалним садржајем на интернету, односно уграђује мултимедијални садржај у интернет страницу и ажурира га користећи одговарајуће апликативне софтвере и системе за управљање садржајем;
 • објављује мултимедијални садржај у одговарајућем формату на интернет страници и различитим медијским платформама;
 • професионалним стандардима и регулативом у области електронских комуникација и медијске продукције;
 • ефикасно планира и организује време и активности поштујући рокове;
 • ефикасно проналази, селектује релевантне информације из различитих извора и критички их сагледава, одговорно користећи медије као средство за независно и креативно изражавање;
 • одговорно примењује законит начин дистрибуције мултимедије на интернету, поштује ауторска права приликом коришћења преузетих мултимедијалних садржаја и предузима одговарајуће мере да заштити ауторска права када објављује своје радове;
 • прилагођава се променама, уочава проблеме у раду и учествује у њиховом решавању и у оквиру нестандардних послова;
 • испољава позитиван однос према функционалности и техничкој исправности опреме и уређаја које користи при обављању посла;
 • испољава позитиван однос према функционалности и техничкој исправности опреме и уређаја које користи при обављању посла;
 • испољава сензибилитет за уметничке изразе у различитим медијима;
 • клијентима, те ефикасно комуницира са надређенима и целокупним тимом;
 • испољава поштовање права других и уважавање културолошких разлика, руководећи се правима и одговорностима које има као припадник заједнице;
 • промовише принцип ефикасног коришћења енергије и одрживог развоја;
 • испољава позитиван однос према здрављу и заштити животне средине и спреман је да се на том пољу ангажује.