+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

„НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАНЧЕВО

ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

  Трајање: 4 године
  Број ученика: 30
  Шифра профила:
JNPA SF 4E11S
  Број одељења: 1

Циљ стручног образовања за квалификацију Техничар телекомуникационих технологија је оспособљавање лица за учешће у припреми пројектне и техничке документације ТК система, врши надзор и одржавање ТК уређаја, терминалне опреме и сервиса у оптичкој и приступној ТК мрежи, поштујући стандарде квалитета.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере и сл. усмерава да лица буду оспособљавана за:

  • примену теоријских знања у практичном контексту;
  • аналитичко размишљање и решавање проблема;
  • тимски рад;
  • примену мера заштите здравља и животне средине у процесу рада;
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.