Електротехничар процесног управљања

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

Квалификација се стиче  након успешно завршеног средњег стручног образовања у трајању од четири године и положеног матурског испита .

Електротехничар процесног управљања програмира рачунаре да управљају процесима као што су грејање и хлађење, рад сигурносних и алармних уређаја, рад семафора, контрола и паковање производа, изазивање сценских ефеката итд. Ови системи се примењују у многим областима производње, контроле, надзора и одржавања, као што су на пример електропривреда, погони у индустријској производњи, разни објекти за контролу и регулисање саобраћаја, медицинске установе, установе културе и забаве, хотели итд. Даље, електротехничар процесног управљања програмира и микрорачунаре уграђене у различите дисплеје, билборде, камере, мобилне телефоне, алате и друге уређаје. 

ЗАХТЕВИ ЗАНИМАЊА У ПОДРУЧЈУ РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:

  • Неопходност сталног прилагођавања промељивим захтевима тржишта рада, 
  • Потреба континуираног образовања,
  • Стално стручно усавршавање, 
  • Развој каријере, 
  • Унапређивања запошљивости
ПРЕДМЕТИ (ОПШТЕОБРАЗОВНИ, СТРУЧНИ И ИЗБОРНИ)
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност
Енглески језик Енглески језик Енглески језик Енглески језик
Историја Историја Социологија Устав и права грађана
Географија Ликовна култура Физичко васпитање Филозофија
Музичка уметност Физичко васпитање Математика Физичко васпитање
Физичко васпитање Математика Мерења у електроенергетици Математика
Математика Физика Енергетска електроника Економика и организација

предузећа

Рачунарство и информатика Основе електротехнике Електричне машине са испитивањем Електричне машине 

са испитивањем

Физика Електротехнички материјали Елементи аутоматизације Електрично покретање
Хемија Примена рачунара у

електротехници

Микроконтролери Управљање електромоторним погоном
Биологија Електрична мерења Практична настава Програмабилни логички контролери
Основе електротехнике Електроника ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

Техничко цртање са нацртном геометријом Електричне инсталације и

осветљење

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

Практична настава Практична настава
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Грађанско васпитање /Верска настава

 


Претрага

Активности

Школске новине